Opfordring til kommunerne fra Vejdirektoratet


Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Telefon 7244 3333
Direkte 7244 3470
Telefax 3315 6335
Vejdirektoratet.dk
Subject: Jytte Mikkelsen vedrørende kommunale P-bekendtgørelser (uautoriserede skilte om P-forbud for autocamper)
Date: Thu, 31 Jul 2008 09:00:19 +0200

Tak for det tilsendte foto af en ny variant af forbudsskilt mod parkering af autocampere.
Som bekendt arbejder Vejdirektoratet på at få den autoriserede afmærkning med færdselstavler gjort så forståelig og entydig som mulig – og ensartet overalt i landet på offentlig gade og vej. Og samtidig at gøre tavlerne internationalt forståelige ved at benytte de internationalt aftalte færdselstavler og benytte symboler frem for tekst. Derfor udarbejder vi retningslinjer og vejledninger for kommunerne om valg af tavler og opsætning af tavler.

Jeg tillader mig at drøfte skiltet med mine kolleger i forbindelse med vort arbejde med bedre skiltning i Danmark.

Endelig vil jeg til din orientering oplyse, at vi netop har udsendt en ny vejregel for vejvisning til parkering, hvorfra følgende uddrag er taget:

Opfordring til kommunerne fra Vejdirektoratet

Specielt i større byområder kan der være et behov for at udpege lokaliteter(ikke campingpladser), hvor det tillades at parkere med autocampere.

Til særligt egnede parkeringspladser for autocampere vejvises med E 33 Parkering og undertavle UE 33,9.

Eventuelle restriktioner angives på særskilte undertavler på parkeringspladsen.

Ved behov for vejvisning ad en rute frem mod en eller flere egnede parkeringspladser
for autocampere anvendes tavlen E 33 med undertavle

US 8 med symbol for autocamper og særskilt undertavle med retningspil.

Design og detailmål fremgår af tegningsbilag til vejreglen ”Vejvisning.

Hæfte 1. Tavletyper for vejvisning på almindelige veje”. Se i øvrigt vejregelhæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje, afsnit 2.4.

De nævnte vejregler kan læses på www.vejsektoren.dk under ”Love og regler” ”Vejregler” ”Færdselsregulering”.

Venlig hilsen
Erik Randrup
Civilingeniør